FARBY I EFEKTY DEKORACYJNE
Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności spółki Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, który określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przez Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 2 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534583, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122.

2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: sklep@jeger.pl lub pisemnie na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, adres: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

§ 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM
Z uwagi na rejestrację Konta w Sklepie internetowym, Klient podaje dane osobowe umożliwiające rejestrację Konta, w szczególności jest to imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami jeszcze nazwę Przedsiębiorcy (nazwa firmy), oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, co pozwala na składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia dostępnego podczas składania zamówień, przeglądanie historii zakupów oraz korzystania z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy w związku z rejestracją Konta w Sklepie internetowym,
b) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji Konta w Sklepie internetowym.

ZAWIERANIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
Podczas procesu składania zamówienia, Klient podaje dane osobowe umożliwiające zawarcie jak i wykonanie umowy sprzedaży, w szczególności jest to imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, numer rachunku bankowego a w przypadku Klientów niebędących konsumentami nazwę Przedsiębiorcy (nazwa firmy), oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania zawartej umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy sprzedaży,
b) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
c) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w następujących celach:

a) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych,
b) w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem stosownej umowy, a podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
c) ustalenie, obrona a także dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między daną osobą a administratorem danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby skontaktować się z Administratorem danych.

FUNKCJA PORZUCONEGO KOSZYKA
Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku niedokończonych zakupów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli zapewnienie skutecznego marketingu i reklamy produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób, odwiedzających profile prowadzone przez Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania osób odwiedzających profile o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby korzystać z funkcjonalności profili Administratora danych w mediach społecznościowych.

§ 4 Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

a) dane osobowe przetwarzane z uwagi na obsługę formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zapytań, a następnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń,
b) dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa,
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO,
d) dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego,
e) dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystaniem przez Administrator portali społecznościowych – przez okres istnienia profilu na danym portalu społecznościowym,
f) dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia.

§ 5 Odbiorcy danych

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

a) firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,
b) banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
c) podmiotów obsługujących płatności elektroniczne, kartą płatniczą lub Blikiem,
d) upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom wspierającym Administratora danych w kampaniach marketingowych. W ramach działalności marketingowej Administrator danych korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie internetowym pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo podany w § 4 Polityki cookies.

3. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi informatyczne, usługa hostingu oraz usługi prawne.

§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu – co oznacza, iż ma prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO),
b) do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu (art. 15 ust. 3 RODO),
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,
• administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą - wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO),
g) do wniesienia sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@jeger.pl,
b) pisemnie na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

3. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.  Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

§ 7 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

a) listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
b) przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
c) telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a) zawierania i wykonania umowy sprzedaży, niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
b) rejestracji Konta w Sklepie, niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji Konta, uniemożliwi rejestrację i założenie Konta,
c) z uwagi na obowiązki ustawowe administratora, a takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. Niepodania danych osobowych będzie skutkować niewykonaniem powyższych obowiązków.

§ 9 Przekazywanie danych do Państw trzecich
(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

1. W przypadku, w którym Klient posiada zarejestrowane Konto w Sklepie internetowym, oraz doda wybrany produkt do koszyka, ale z pewnych przyczyn nie sfinalizuje transakcji, Administrator będzie korzystać z działań remarketingowych w postaci funkcji porzuconego koszyka. W takiej sytuacji, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą stan koszyka Klienta oraz przypomnienie o niezakończonej transakcji.

§ 10 Odzyskiwanie porzuconych koszyków

1. W przypadku, w którym Klient posiada zarejestrowane Konto w Sklepie internetowym, oraz doda wybrany produkt do koszyka, ale z pewnych przyczyn nie sfinalizuje transakcji, Administrator będzie korzystać z działań remarketingowych w postaci funkcji porzuconego koszyka. W takiej sytuacji, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą stan koszyka Klienta oraz przypomnienie o niezakończonej transakcji.

2. Powyższe działania stanowią działania remarketingowe w postaci funkcji porzuconego koszyka i są prowadzone w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. zapewnienie skutecznego marketingu i reklamy produktów i usług Sprzedawcy.

___________________________________

Polityka Cookies

§ 1 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu.

2. Każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy, niezależnie od tego czy jest Klientem Sklepu lub osobą odwiedzającą, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania mechanizmu plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane dane o osobie odwiedzającej, np. w jaki sposób korzysta ze strony Sklepu internetowego.

3. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

§ 2 Podstawa prawna stosowania plików cookies

Podstawą prawną korzystania z statystycznych, marketingowych plików cookies jest zgoda osoby wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną korzystania z technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli gdy Administrator przetwarza dane osoby w celu świadczenia usług w trakcie zawierania lub realizacji umowy.

§ 3 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
b) cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.a.

2. Pliki cookies wykorzystywane w sklepie internetowym:

Pliki cookies niezbędne (6)

Niezbędne pliki cookies są konieczne do funkcjonowania Strony internetowej, tj. przeglądania oferty, logowania się do Konta, dokonywania zamówień. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

Nazwa Cookies Dostawca Typ Data ważności
PrestaShop-# jeger.pl HTTP 20 dni
_acceptCookies jeger.pl HTTP 1 miesiąc
_acceptTrackingCookies jeger.pl HTTP 1 miesiąc
_acceptMarketingCookies jeger.pl HTTP 1 miesiąc
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 dni
YSC youtube.com HTTP sesyjny

Pliki cookies statystyczne (3)

Pliki cookies statystyczne umożliwiają Administratorowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje, wykorzystując między innymi narzędzia udostępniane przez Google Analitycs.

Nazwa Cookies Dostawca Typ Data ważności
_ga jeger.pl HTTP 2 lata
_gid jeger.pl HTTP 1 dzień
_gat jeger.pl HTTP 1 dzień

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies podmiotów trzecich zapewniające dostarczanie za pośrednictwem Sklepu internetowego oferowanych przez podmiot trzeci funkcjonalności np. funkcji marketingowych, czy statystycznych. 

W ramach działalności marketingowej Administrator wykorzystuje w Sklepie Internetowym pliki cookies następujących podmiotów:

Podmiot Serwis / Link do polityki prywatności
Google Ireland Google Ads, Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?gl=pl
YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
Meta Platforms Ireland Limited Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/help/instagram/519522125107875/?locale=pl_PL&maybe_redirect_pol=false
Pinterest Europe Ltd https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
TikTok Technology Ltd https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl


GOOGLE ADS

Strona internetowa korzysta z funkcji remarketingowych jakie dostępne są w ramach systemu Google AdWords, który obsługiwany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania jakie podejmuje w tym zakresie Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, opierają się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów i usług.

Przy okazji odwiedzin na naszej stronie internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu użytkownika plik Remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom, jesteśmy w stanie wyświetlać danemu użytkownikowi reklamy w ramach sieci Google w zależności od zachowań użytkownika na naszej stronie internetowej.

Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać personalizowanych reklam, można zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com

Szczegóły dotyczące wykorzystania przez Google danych z strony internetowej, dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

GOOGLE TAG MANAGER
Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzi Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA). Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych, zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager.

FACEBOOK PIXEL
Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook jak i zapewnionych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi jest kierowana reklama w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie są realizowane, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania do użytkowników reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebook, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez użytkownika z niniejszej strony internetowej w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebook w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane.
Informacje zbierane w ramach Pixel Facebook są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania dany użytkownik podejmuje w ramach naszej strony internetowej. Informujemy, iż Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez danego użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation Z poziomu konta użytkownika na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

PINTEREST TAG
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Pinterest Tag aby dostosować nasze kampanie Pinterest do potrzeb użytkowników. W ten sposób możemy zapewnić, iż inicjowane przez nas reklamy Pinteresta są wyświetlane tylko tym użytkownikom Pinteresta, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą, jednocześnie dbając o to, aby nasze reklamy Pinteresta odpowiadały zainteresowaniom danego użytkownika. Pozwala to również śledzić działania użytkowników Pinteresta po tym, jak zobaczyli lub kliknęli na jedną z naszych reklam Pinteresta. Szczegółowe informacje dostępne w Polityce prywatności firmy Pinterest pod linkiem: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

TIKTOK TAG
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje technologię TikTok, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia („TikTok”) w celu promowania niniejszej strony na platformie społecznościowej TikTok. Dzięki temu możemy wyświetlać spersonalizowane reklamy („Reklamy TikTok”) podczas korzystania z TikToka. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce prywatności firmy TikTok pod linkiem: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Na naszych stronach internetowych używamy wtyczki społecznościowe udostępnione przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest.

Facebook jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące aktywności i sposobu korzystania przez użytkowników z naszego fanpage’a w serwisie Facebook są z reguły przesyłane do serwera Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 w USA i tam zapisywane. Szczegółowe informacje dostępne w Polityce prywatności Facebook.

YouTube jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z naszego profilu w serwisie YouTube są z reguły przesyłane do serwera Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 w USA i tam zapisywane. Szczegółowe informacje dostępne w Polityce prywatności YouTube.

Pinterest jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z naszego profilu w serwisie Pinterest są z reguły przesyłane do serwera Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107 w USA i tam zapisywane. 

Instagram jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Szczegółowe informacje dostępne w Polityce prywatności Instagram.

§ 4 Zarządzanie plikami cookies

1. Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na stronie Sklepu internetowego (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej Sklep internetowy z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie.

2. Podczas pierwszej wizyty na stronie Sklepu internetowego https://jeger.pl można skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików cookies klikając na przycisk ZMIEŃ USTAWIENIA znajdujący się na banerze, zawierającym informacje na temat plików cookies. Po kliknięciu na przycisk ZMIEŃ USTAWIENIA nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie będzie możliwe skonfigurowanie swoich osobistych preferencji.

3. W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze strony Sklepu internetowego, ograniczenie ich stosowania na danym urządzeniu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego. Przykładowo w niektórych przypadkach może to zdecydowanie utrudnić korzystanie ze strony Sklepu internetowego.