FARBY I EFEKTY DEKORACYJNE
Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego oraz eKiosku 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://jeger.pl oraz eKiosk prowadzone są przez spółkę Global Point Sp. z o.o. Spółka komandytowa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534583, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122.

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:

Adres korespondencyjny (obsługa reklamacji oraz odstąpienie od umowy):
Global Point Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce

Sklep stacjonarny:

Salon Jeger – Centrum Handlowe Aleja Bielany
ul. Czekoladowa 5/22
55-040 Kobierzyce
Salon czynny: pon.-sob. od 10:00 do 20:00

Salon Jeger – Galeria Nowa Praga 
ul. Jagiellońska 82b 
03-301 Warszawa 
Salon czynny: pon.-sob. od 10:00 do 20:00

Salon Jeger Poznań – Galeria Handlowa Panorama
ul. Górecka 30
60-201 Poznań
Salon czynny: pon.-sob. od 10:00 do 21:00

Poczta elektroniczna: jeger@jeger.pl 

Kontakt telefoniczny: 887 71 71 04 (koszt połączenia wg stawki operatora)
Godziny pracy: 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

a) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b) eKiosk – urządzenie elektroniczne usytuowane w Sklepie stacjonarnym umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży lub zapisanie wybranych produktów celem realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego,
c) Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym, pozwalające na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług. W ramach Konta, przechowywane są dane adresowe podane przez Klienta umożliwiające realizację dostawy zamawianych produktów, dostęp do historii zamówień oraz dostęp do innych usług,
d) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
e) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, z którą może być zawarta Umowa sprzedaży,
f) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
g) Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
h) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).
i) Sklep internetowy (dalej także, jako „Sklep”) – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://jeger.pl
j) Sprzedawca/Usługodawca – Global Point Sp. z o.o. Spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534583, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, numer REGON: 360319122.
k) Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.
l) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

a) Rejestracja Konta – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości rejestracji Konta w Sklepie internetowym, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. 
b) Składanie zamówień – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówień w celu zawierania umów sprzedaży na odległość, szczegółowo opisana w § 7 niniejszego Regulaminu. 
c) Bezpłatne próbki kolorów – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości zamówienia bezpłatnych próbek kolorów, szczegółowo opisana w § 8 niniejszego regulaminu.
d) Zleć wykonanie – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości zamówienia usługi wykonania efektu dekoracyjnego/pomalowania ścian. Usługa ta dostępna jest na stronie głównej Sklepu w zakładce „Zleć wykonanie”.
e) Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta. Aby utworzyć nowe hasło, należy w zakładce „Zaloguj się”, kliknąć przycisk „Nie pamiętasz hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail oraz kliknąć przycisk „Odzyskaj hasło”. Następnie system Sklepu wyświetla informację, iż na podany adres e-mail zostało wysłane nowe hasło. Usługa świadczona jest nieodpłatnie,
f) Formularz kontaktowy – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości skierowania do Usługodawcy zapytania w sprawie produktów dostępnych w Sklepie. Usługa dostępna jest poprzez zakładkę „Kontakt” i świadczona jest nieodpłatnie,
g) Komentarze – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości dodawania komentarzy na blogu, po wypełnieniu formularza oraz podaniu w nim imienia, adresu e-mail oraz kliknięciu przycisku „Wyślij”.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące:

a) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
c) przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera,
d) włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa języka JavaScript,
e) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym przy użyciu protokołu SSL.

4. Usługobiorca korzystający ze strony Sklepu oraz eKiosku zobowiązany jest do:

a) korzystania ze Sklepu oraz eKiosku zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
b) korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie oraz eKiosku wyłącznie na własny użytek,
c) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu jak i eKiosku niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąkolwiek godność,
e) niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim i dokonania w tym w celu jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym strony internetowej.

5. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie określone zostały w Polityce prywatności, dostępnej w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

a) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną,
b) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku (zob.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware),
c) obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samo powielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku,
d) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
e) możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne,
f) piractwo – termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane (por. szerzej opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: "Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego - Dialog, partnerstwo i przejmowanie inicjatywy" i wskazane tam dokumenty),
g) sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (por. pkt 15 preambuły do dyrektywy o handlu elektronicznym: "Poufność porozumiewania się zapewniona jest przez art. 5 dyrektywy 97/66/WE (obecnie dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej); zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą zakazać wszystkich rodzajów niedozwolonego podsłuchu lub nadzorowania takiego porozumiewania się przez osoby inne niż nadawcy i odbiorcy, z wyjątkiem przypadków, gdy taka działalność jest prawnie dozwolona; szerzej: przepisy dyrektywy 2002/58/WE, zob. też: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware oraz artykuły powiązane, między innymi http://pl.wikipedia.org/wiki/Sniffer),
h) możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE;
i) czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia (szerzej na przykład: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptografia),
j) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax (więcej między innymi na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware).

3. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym, eKiosku jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

4. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

§ 5 Rejestracja Konta

1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji Konta. W ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane, przeglądać historię złożonych zamówień a także korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.

2. W celu rejestracji Konta należy wypełnić formularz rejestracji dostępny w zakładce „Zaloguj się” po kliknięciu przycisku „Stwórz Konto”. W formularzu rejestracji należy wpisać dane do logowania (adres e-mail, hasło), wpisać dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), zapoznać się z regulaminem Sklepu oraz zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych a następnie kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

3. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z instrukcją logowania do Konta. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

4. Usługodawca nie przetwarza w systemie teleinformatycznym Sklepu haseł zarejestrowanych Usługobiorców. W przypadku utraty hasła, możliwe jest wygenerowanie nowego hasła poprzez usługę „Przypomnij hasło”.

5. Usługobiorca ma prawo do dokonywania zmian danych, które podał podczas rejestracji Konta. W tym celu powinien zalogować się do Konta i dokonać modyfikacji danych w zakładce „Moje Konto”. Modyfikacja i korygowanie danych możliwa jest również drogą elektroniczną na adres: jeger@jeger.pl lub telefonicznie pod numerem: 887 71 71 04.

6. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: jeger@jeger.pl lub w formie pisemnej na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce. Usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.

7. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska), a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 6 Składanie zamówień w Sklepie internetowym

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt oraz potwierdzić wybór, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”.

3. Korzystając z opcji dostępnych w koszyku, Klient ma możliwość podjęcia następujących działań:

a) zaktualizowanie zawartości koszyka poprzez zmniejszenie, zwiększenie lub całkowite usunięcie produktu z koszyka,
b) wysłanie zawartości koszyka na podany adres e-mail z możliwością późniejszego złożenia zamówienia; w celu przesłania koszyka należy kliknąć przycisk „Wyślij na e-mail”,
c) aktywowanie kodu rabatowego w przypadku jego posiadania; aktywacja kodu następuje poprzez jego wpisanie w polu „Kod rabatowy” oraz kliknięcie przycisku „Użyj",
d) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4. W kolejnym kroku Klient podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia. Do wyboru są następujące opcje:

a) logowanie do Konta – opcja ta dostępna jest dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego, w celu zalogowania wpisujemy adres e-mail, hasło i klikamy przycisk „Zaloguj się”,
b) rejestracja Konta – opcja ta dostępna jest dla Klientów niemających statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego; w celu rejestracji Konta klikamy przycisk „Zarejestruj się”,
c) zakup jednorazowy bez rejestracji – opcja ta dostępna jest dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta; Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji lub logowania (Szybkie Zakupy).

5. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, należy podać następujące dane niezbędne dla realizacji zamówienia tj. adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy.

6. Podczas składania zamówienia, do chwili kliknięcia na przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu dostarczenia towaru, formy płatności, a także danych adresowych podanych w formularzu zamówienia.

7. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej informacji, następuje poprzez zaznaczenie w formularzu zamówienia checkboxa „Proszę o wystawienie faktury VAT”, oraz podanie nazwy Przedsiębiorcy, numeru NIP, a także danych adresowych.

8. Po skompletowaniu całości zamówienia, podaniu danych adresowych do wysyłki, wybraniu sposobu dostawy oraz sposobu płatności, Klient składa zamówienie klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”. 

9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.

10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

§ 7 Składanie zamówień w eKiosku

1. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, kolor oraz potwierdzić wybór, klikając przycisk „Dalej”. W kolejnym kroku, należy określić ilość zamawianego produktu poprzez wybór z dostępnych pojemności lub wpisanie ilości m2 do naniesienia.

2. W kolejnym kroku zostaje wyświetlona zawartość koszyka, z możliwością aktualizacji koszyka (zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie produktu), a także możliwość dodania do koszyka produktów dodatkowych potrzebnych do wykonania efektu.

3. Następnie Klient podejmuje decyzję o sposobie finalizacji zamówienia. Do wyboru ma:

a) wydrukowanie i dokończenie transakcji w Sklepie internetowym,
b) płatność kartą płatniczą przy pomocy terminala (wraz z wysyłką towaru w ciągu 48 godzin),
c) wydrukowanie listy produktów do zakupienia w Sklepach Leroy Merlin.

4. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą należy podać dane niezbędne dla realizacji zamówienia tj. adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy. W przypadku, gdy zamówienie składa podmiot prowadzący działalność gospodarczą należy podać nazwę Przedsiębiorcy orz numer NIP.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

§ 8 Zamówienie bezpłatnych próbek kolorów

1. Sprzedawca udostępnia możliwość zamówienia darmowych próbek kolorów wymalowanych oryginalną farbą, gwarantujących autentyczny kolor.

2. W celu złożenia zamówienia na bezpłatne próbki należy:

a) kliknąć przycisk „Zamów próbki”, dostępny na stronie głównej Sklepu,
b) wybrać kategorię i produkt,
c) wybrać kolor próbek produktów poprzez przycisk "Wybierz",
d) kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

3. Po złożeniu zamówienia na bezpłatne próbki, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 9 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

§ 10 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu eService (BLIK, Płatność kartą, Szybki przelew),
b) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU,
c) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal,
d) płatność kartą w Salonach Jeger.

2. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem eKiosku, dostępna forma płatności to płatność kartą.

3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku PayPal świadczy spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

5. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu eService prowadzi Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01 – 102 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490970, NIP: 118-147-76-10, REGON: 016107240, wysokość kapitału zakładowego: 56.000.000 zł.

6. Płatność przelewem w walucie PLN należy uregulować na podany rachunek bankowy prowadzony przez mBank SA, nr rachunku: 25 1140 1140 0000 4882 3400 1001. W tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia.

7. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatność należy uregulować w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

8. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi drogą elektroniczną lub drogą korespondencyjną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

§ 11 Dostawa towaru

1. Sprzedawca po zaksięgowaniu płatności przygotowuje i nadaje towar w terminie do 24h od momentu podjęcia realizacji, chyba że w opisie danego produktu wskazano inny termin dostawy.

2. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich DHL, Rhenus Logistics oraz PEKAES. W przypadku większych zamówień pakowanych na paletach lub półpaletach wysyłki odbywają się za pośrednictwem kuriera Rhenus Logistics. Kierowca firmy Rhenus Logistic jest zobowiązany do udostępnienia dostarczonego towaru na poziomie gruntu przy samochodzie dystrybucyjnym.

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia, dodatkowo wskazany w zakładce informacyjnej „Terminy i koszty dostawy”, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

4. W przypadku odbioru osobistego, towar można odebrać w Salonie Jeger – Centrum Handlowe Aleja Bielany, przy ul. Czekoladowej 5/22, 55–040 Kobierzyce lub Salonie Jeger - Galeria Nowa Praga, przy ul. Jagiellońskiej 82b, 03-301 Warszawa. Informację o towarze gotowym do odbioru Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego.

§ 12 Rękojmia

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego).

Jeśli zawartość przesyłki jest uszkodzona, należy to zgłosić firmie kurierskiej lub obsłudze sklepu internetowego w terminie do 7 dni od momentu odebrania przesyłki

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
b) żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć drogą elektroniczną na adres: reklamacje@jeger.pl, a także pisemnie na adres: Global Point Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), a także wskazanie przyczyny reklamacji (opis dostrzeżonej wady w towarze) oraz żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi. Wskazówki wyszczególnione w zdaniu poprzednim stanowią jedynie formę zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego powyżej opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy: Global Point Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a) zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-069 Wrocław http://wiih.ibip.wroc.pl/public/,
b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, 
c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, 
d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Federację Konsumentów. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00. Porady udzielane są bezpłatnie, dzwoniący ponosi jedynie koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora, 
e) skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia dla Powiatu, Stowarzyszenia Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem:porady@dlakonsumentow.pl.

3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i/lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: jeger@jeger.pl.

4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

§ 14 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 14 pkt 8 i pkt. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kolor przygotowywany jest na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: jeger@jeger.pl lub pisemnie na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Global Point Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Chomicza 1, 50-080 Nowa Wieś Wrocławska.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

10. Jeżeli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Sklepu internetowego.

11. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
f) w której Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 15 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: jeger@jeger.pl lub pisemnie na adres: Global Point Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:

a) wskazać, czego dotyczy reklamacja,
b) podać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
c) podać opis okoliczności zdarzenia,
d) podać imię, nazwisko lub inne oznaczenie osoby składającej reklamację, a także adres osoby składającej reklamację (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpatrzenia reklamacji), adres e-mail (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, z uwagi, że odpowiedź na reklamację zostanie dostarczona w formie pisemnej), numer telefonu.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 16 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Global Point Sp. z o.o. Spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534583, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122.

2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: jeger@jeger.pl lub pisemnie na adres: Global Point Sp. z o.o. Spółka komandytowa, adres: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

a) w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
b) w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
c) w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
d) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
e) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

4. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, nr rachunku bankowego,
b) w celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,
c) w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,
d) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,
e) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

5. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

a) firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,
b) banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
c) podmiotów obsługujących płatności elektroniczne, kartą płatniczą lub Blikiem,
d) upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi informatyczne, usługa hostingu.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a) zawierania Umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
b) rejestracji Konta Klienta w Sklepie. W celu rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta Klienta,
c) z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
c) do sprostowania (art. 16 RODO),
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
e) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
• administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO).

9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.), w jakim zakresie (np. korzystanie z określonej usługi w Sklepie) chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: jeger@jeger.pl,
b) pisemnie na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

10. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

11. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.  Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

a) listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
b) przez elektroniczną skrzynkę dostępną na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
c) telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub eKiosku zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
b) zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego w tym wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiany lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług świadczonych drogą elektroniczną,
c) zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany danych teleadresowych, adresów elektronicznych.

4. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

7. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie Sklepu należą do Sprzedawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). Zdjęcia produktów, nazwy firm i ich loga prezentowane na stronach Sklepu zostały użyte w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich..

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od 05.02.2021 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

- Adresat: Global Point Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, adres e-mail: jeger@jeger.pl nr telefonu: 887 71 71 04

- Numer zamówienia
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*) 
- Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić