FARBY I EFEKTY DEKORACYJNE
/Farby do ścian/Farby na zewnątrz/Jeger Primer Facade Paint
Jeger Primer Facade Paint

Opis produktu

Wysokiej jakości, matowa farba podkładowo-gruntująca do malowania zewnętrznych ścian budynków. Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, poprawia krycie. Zwiększa wydajność farby.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

  • głęboko matowa
  • niweluje refleksy świetlne
  • jednolita gładka powierzchnia niwelująca optyczne nierówności podłoża
  • pozwala uniknąć smug i pasów
  • niechlapiąca
  • zawartość LZO mniej niż 5 g/l

Aplikacja: Farba gotowa do użycia. Po otwarciu dokładnie wymieszaj. Nakładaj pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskowo (dysza: 0,014"- 0,019", ciśnienie: 100-120 bar, farba nie wymaga rozcieńczania). W razie konieczności możesz rozcieńczyć dodając do 5% wody. Nakładaj na lite, czyste, suche podłoża w temp. od +8°C do +30°C (wilgotność względna maks. 85%). Farba sucha w dotyku po 1 godz. Kolejną warstwę nakładaj po ok. 2 godz.
Po malowaniu narzędzia umyj wodą.

Przechowywanie i transport: produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi
od +5°C do +25°C. Data ważności i nr partii na opakowaniu.

Bezpieczeństwo: Chronić przed dziećmi. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Zawiera: 2-metyloizotiazol-3(2H)-on; masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Lotne Związki Organiczne (LZO) w opakowaniu Dyrektywa UE 2004/42, Kategoria II/Ag: Wartość graniczna UE: 30 g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 5 g/l LZO.