FARBY I EFEKTY DEKORACYJNE
/Farby PRO/R1 Antireflex White Paint
R1 Antireflex White Paint

Opis produktu

Profesjonalna, biała, matowa farba lateksowa do malowania ścian i sufitów, pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Charakteryzuje się dużą siłą krycia oraz wysoką wydajnością. Tworzy dobrze kryjącą, odporną na zabrudzenia powłokę.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

  • głęboko matowa
  • niweluje refleksy świetlne
  • jednolita gładka powierzchnia niwelująca optyczne nierówności podłoża
  • pozwala uniknąć smug i pasów
  • niechlapiąca

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42 Kategoria II/Ag: Wartość graniczna UE: 30 g/l (2010) Niniejszy produkt zawiera mniej niż 2 g/l LZO
Gęstość w temp. 20°C 1,4 g/cm3
Waga suchego ekstraktu 55,3 ± 2%
Stopień połysku ±2,3 przy 85°
Oporność na szorowanie na mokro (EN 13300) Klasa 2
Spoiwo Acryl Copolymer
Rozpuszczalnik Woda
Okres przechowywania 24 miesiące w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu od +5 do +35 °C
Czas schnięcia (przy 20°C i 50% wilgotności względnej): Bezpyłowo: 45 minut, Sucha w dotyku: 1 godzina, Kolejna warstwa po: 2 godzinach
Wydajność ±13 m2/l w zależności od chłonności podłoża

Aplikacja: Farba gotowa do użycia. Po otwarciu dokładnie wymieszaj. Nakładaj pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskowo (dysza: 0,014"- 0,019", ciśnienie: 100-120 bar, farba nie wymaga rozcieńczania). W razie konieczności możesz rozcieńczyć dodając do 5% wody. Nakładaj na lite, czyste, suche podłoża w temp. od +8°C do +30°C (wilgotność względna maks. 85%), unikaj przeciągów. Farba sucha w dotyku po 1 godzinie. Kolejną warstwę nakładaj po ok. 2 godz. Po malowaniu narzędzia umyj wodą.

Przechowywanie i transport: Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i nr partii na opakowaniu.

Bezpieczeństwo: Może powodować reakcję alergiczną skóry. Zawiera: 2-metyloizotiazol-3(2H)-on; masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-i- zotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.