FARBY I EFEKTY DEKORACYJNE
/Farby PRO/F7 Antifungi White Paint
F7 Antifungi White Paint

Opis produktu

Profesjonalna, satynowa farba wodorozcieńczalna przeznaczona do ochrony i dekoracji ścian oraz sufitów w po- mieszczeniach narażonych na występowanie grzybów lub pleśni. Zawiera środki grzybobójcze i chroniące przed powierzchniowym rozwojem grzybów, glonów i pleśni, cechuje się znakomitą trwałością. Szczególnie zalecana do stosowania w mieszkaniach i pomieszczeniach ze słabą wentylacją lub narażonych na wilgoć. Farba polecana jest również do pomieszczeń wymagających profesjonalnych rozwiązań np. kuchnie, chłodnie, rzeźnie, restauracje, szpitale, przychodnie, spa, baseny, nieogrzewane magazyny, łazienki, piwnice, itp.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

  • zapewnia ochronę przed grzybami, glonami i pleśniami
  • nieżółknąca farba akrylowa z warstwą ochronną przeciw drobnoustrojom
  • można stosować na powierzchnie mające styczność z jedzeniem
  • idealna do wilgotnych pomieszczeń, w których rozwój pleśni może naruszyć biel i właściwości powłoki farby - znakomita odporność na standardowe środki czyszczące i dezynfekcyjne
  • zalecana w szczególności w przypadku stosowania procedur HACCP(2)
  • spełnia wymogi unijnej dyrektywy 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych
  • farba o najwyższej klasie odporności na szorowanie 1 Klasa (EN 13300)

Klasyfikacja AFNOR NFT 36.005 / kategoria I, klasa 7b2
Zawartość Lotnych Związków Organicznych Dyrektywa UE 2004/42 Kategoria A/a: Wartość graniczna UE: 30 g/l (2010) Niniejszy produkt zawiera maksymalnie: 29 g/l LZO
Zawartość LZO w powietrzu we wnętrzach (28 dni) A+
Gęstość w temp. 20°C 1,25 ±0,05 
Lepkość przy 25°C 2,0 ±0,5 Waga 
Waga suchego ekstraktu 52 ±2%
Objętość suchego ekstraktu 40 ±2%
Oporność na szorowanie na mokro (EN 13300) Klasa 1 (ubytek < 5 μm po 200 cyklach)
Stopień połysku (zgodnie z normą ISO) 8 przy 60°
Spoiwo Akryl
Rozpuszczalnik Woda
Temperatura zapłonu N/D. Produkt nie jest palny.
Przechowywanie 24 miesiące w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu w temp. od +5 do +35 °C
Czas schnięcia (przy 20°C i 50% wilgotności względnej) Pyłosuchość: 45 minut, sucha w dotyku: 2 godziny, kolejna warstwa po: 12 godzinach
Wydajność do 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu

Aplikacja: Farba gotowa do użycia. Po otwarciu dokładnie wymieszaj. Nakładaj pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskowo (dysza: 0,014"- 0,019", ciśnienie: 100-120 bar, farba nie wymaga rozcieńczania). W razie konieczności możesz rozcieńczyć dodając do 5% wody. Nakładaj na lite, czyste, suche podłoża w temp. od +8°C do +30°C (wilgotność względna maks. 85%), unikaj przeciągów. Farba sucha w dotyku po 2 godzinach. Kolejną warstwę nakładaj po ok. 12 godz. Po malowaniu narzędzia umyj wodą.

Przechowywanie i transport: Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Farbę chronić przed mrozem. Data ważności i nr partii na opakowaniu.

Bezpieczeństwo: Chronić przed dziećmi. Zawiera 2-oktyloizotiazol-3(2H) on; 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; masę poreakcyjną 5-chloro-2-mety- lo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może spowodować reakcję alergiczną. Nosić rękawice ochronne. Unikać uwalniania do środowiska. Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej za pośrednictwem upoważnionej firmy. Ta farba zawiera produkt biobójczy dla ochrony przed bakteriami: chlorek srebra. Jeśli podczas aplikacji natryskiem wentylacja jest niewystarczająca zastosuj środki ochrony dróg oddechowych, wyposażone w filtr pochłaniający pyły.