FARBY I EFEKTY DEKORACYJNE
/Farby PRO/C7 100% Acrylic Polimer Satynowa
C7 100% Acrylic Polimer Satynowa

Opis produktu

Profesjonalna, matowa farba akrylowo polimerowa do malowania ścian i sufitów, w pomieszczeniach narażonych na intensywną eksploatację. Wyjątkowo odporna na mycie, szorowanie, uszkodzenia mechaniczne. Bardzo elastyczna - może wypełniać pęknięcia o szerokości do 1 mm.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

  • wyjątkowo odporna na mycie i szorowanie
  • do pomieszczeń narażonych na intensywną eksploatację - bardzo elastyczna
  • duża siła krycia
  • wysokowydajna
  • jednolita gładka powierzchnia
  • niechlapiąca

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42 Kategoria II/Ag: Wartość graniczna UE: 30 g/l (2010) Niniejszy produkt zawiera mniej niż 5 g/l LZO
Gęstość w temp. 20°C 1,26 g/cm3
Waga suchego ekstraktu 50,4 ±2%
Stopień połysku ±6 przy 60°
Oporność na szorowanie na mokro (EN 13300) Klasa 1
Spoiwo Pure Acrylic
Rozpuszczalnik Woda
Okres przechowywania 24 miesiące w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu od +5 do +35 °C
Czas schnięcia (przy 20°C i 50% wilgotności względnej): Bezpyłowo: 45 minut, Sucha w dotyku: 1 godzina, Kolejna warstwa po: 2 godzinach
Wydajność ±16 m2/l w zależności od chłonności podłoża

Aplikacja: Farba gotowa do użycia. Po otwarciu dokładnie wymieszaj. Nakładaj pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskowo (dysza: 0,014"- 0,019", ciśnienie: 100-120 bar, farba nie wymaga rozcieńczania). W razie konieczności możesz rozcieńczyć dodając do 5% wody. Nakładaj na lite, czyste, suche podłoża w temp. od +8°C do +30°C (wilgotność względna maks. 85%), unikaj przeciągów. Farba sucha w dotyku po 1 godzinie. Kolejną warstwę nakładaj po ok. 2 godz. Po malowaniu narzędzia umyj wodą.

Przechowywanie i transport: Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i nr partii na opakowaniu.

Bezpieczeństwo: Chronić przed dziećmi. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Zawiera: 2-metyloizotiazol-3(2H)-on; masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.