Ogólne Warunki Umów Współpracy Handlowej

w zakresie pośrednictwa sprzedaży (zwane dalej także OWU)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy Handlowej GLOBAL POINT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, ul. Rozwoju 3, 55-040 Biskupice Podgórne, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534583, NIP: 8961540693 (zwana dalej także Global Point) zawiera z Użytkownikami umowy, których przedmiotem są usługi pośrednictwa handlowego w zakresie sprzedaży Produktów.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Współpracy Handlowej stanowią integralną część indywidualnych umów współpracy handlowej w zakresie pośrednictwa sprzedaży zawieranych przez Global Point.
 3. Przez użyte w OWU określenia należy rozumieć:
  1. Cennik – informacja o cenie za Produkty obowiązującej w Sklepie internetowym, dostępna dla wszystkich zainteresowanych, w tym Klientów i Partnerów;
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, z którą może być zawarta umowa sprzedaży Produktów oferowanych przez Global Point, za pośrednictwem lub z rekomendacji Partnera;
  3. Partner – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z którą Global Point zawarł umowę współpracy handlowej w zakresie pośrednictwa sprzedaży Produktów;
  4. Produkty – produkt/produkty oferowane do sprzedaży przez Global Point za pośrednictwem Sklepu internetowego lub Salonu Stacjonarnego;
  5. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Global Point pod adresem elektronicznym https://jeger.pl;
  6. Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://jeger.pl;
  7. Sklep stacjonarny – Salon Jeger-Centrum Handlowe Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 5/22, 55-040 Kobierzyce lub Salon Jeger-Galeria Nowa Praga, ul. Jagiellońska 82b, 03-301 Warszawa;
  8. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z którą Global Point może zawrzeć umowę współpracy handlowej w zakresie pośrednictwa sprzedaży.

ZAPYTANIE O WARUNKI UMOWY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

§ 2.

 1. Usługa Formularz Zapytania o Warunki Umowy dostępna jest dla wszystkich Użytkowników i umożliwia kontakt z Global Point w celu złożenia zapytania o oferowane przez Global Point warunki umowy współpracy handlowej w zakresie pośrednictwa sprzedaży Produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy podać następujące dane Użytkownika:
  1. nazwa firmy;
  2. imię;
  3. nazwisko;
  4. adres wykonywania działalności;
  5. adres e-mail;
  6. numer telefonu;
  7. NIP;
  oraz kliknąć na przycisk „WYŚLIJ FORMULARZ”. Usługa Formularz Zapytania o Warunki Umowy świadczona jest nieodpłatnie, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Global Point oraz złożeniu oświadczeń, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Zapytania o Warunki Umowy wypełnianym w Serwisie, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Global Point, może złożyć oświadczenie o:
  1. prawdziwości podanych danych;
  2. wyrażeniu zgody na otrzymanie od Global Point na wskazany adres e-mail informacji o warunkach umowy współpracy oferowanych przez Global Point oraz na przetwarzanie i zbieranie przez Global Point w tym celu podanych danych;
  3. zapoznaniu się z treścią OWU;
  4. wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Global Point na adres e-mail lub na numer telefonu informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Global Point, w tym dla celów marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących oraz na przetwarzanie i zbieranie przez Global Point w tym celu podanych danych.
 3. Podanie danych wskazanych w ust. 1 powyżej oraz złożenie oświadczeń wskazanych w ust. 2 lit. a-c powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zapytania o warunki umowy współpracy handlowej w zakresie pośrednictwa sprzedaży Produktów oferowanych przez Global Point. Złożenie oświadczeń wskazanych w ust. 2 lit. d powyżej jest dobrowolne.
 4. Złożenie zapytania o warunki umowy współpracy handlowej nie stanowi zobowiązania Użytkownika do zawarcia umowy współpracy handlowej w zakresie pośrednictwa sprzedaży Produktów - stanowi jedynie zaproszenie do przedstawienia oferty przez Global Point.

ZAWARCIE UMOWY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

§ 3.

 1. W odpowiedzi na złożone zapytanie o warunki umowy współpracy handlowej w zakresie pośrednictwa sprzedaży Produktów Global Point kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, w celu przekazania wzoru umowy współpracy handlowej w zakresie pośrednictwa sprzedaży Produktów (zwanej dalej także Umową).
 2. Użytkownik zawiera Umowę klikając w przycisk „ZAWIERAM UMOWĘ”.
 3. Klikając w przycisk „ZAWIERAM UMOWĘ” Użytkownik składa oświadczenie o:
  1. zapoznaniu się z treścią Umowy oraz z treścią OWU, akceptacji ich postanowień i braku zastrzeżeń do ich treści;
  2. zobowiązaniu do przestrzegania i wykonywania zapisów Umowy oraz zapisów OWU i woli zawarcia Umowy;
  3. Złożenie oświadczeń wskazanych w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy.
  4. Umowy zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem powszechnie obowiązującym.
  5. Po zawarciu Umowy Global Point wysyła na adres poczty email Partnera potwierdzenie zawarcia Umowy.

WARUNKI UMOWY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

§ 4.

 1. Na warunkach wskazanych w Umowie Partner zobowiązuje się, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczyć na rzecz Global Point usługi pośrednictwa handlowego w zakresie sprzedaży Produktów polegające na podejmowaniu czynności zmierzających do doprowadzenia do sprzedaży przez Global Point Produktów na rzecz Klientów pozyskanych przez Partnera.
 2. Partner nie jest uprawniony do żądania od Global Point zwrotu jakichkolwiek kosztów lub wydatków poniesionych przez Partnera w związku z wykonywaniem Umowy.
 3. Partner nie jest uprawniony do dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Global Point wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Partner odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy jak za własne działania i zaniechania. Partner odpowiada również za wszelkie działania i zaniechania tych osób podjęte przy okazji realizacji Umowy.

§ 5.

Za wykonywanie Umowy Partnerowi, na zasadach wskazanych w Umowie, przysługuje wynagrodzenie prowizyjne.

§ 6.

W czasie trwania Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Partner zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i organizacyjnych dotyczących Global Point, nieujawnionych do publicznej wiadomości, dotyczących w szczególności zasad współpracy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 7.

 1. Administratorem danych osobowych jest Global Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534583, adres: ul. Rozwoju 3, 55-080 Biskupice Podgórne, NIP: 8961540693, numer REGON: 360319122.
 2. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: jeger@jeger.pl lub pisemnie na adres: Global Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, adres: ul. Rozwoju 3, 55-040 Biskupice Podgórne.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Poprzez złożenie zapytania o warunki Umowy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w celach związanych z realizacją zapytania i zawarcia Umowy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zapytania o warunki Umowy w sposób zgodny z prawem na podstawie art. 6 ust. 1a-b RODO lub w celach marketingowych, w sposób zgodny z prawem na podstawie art. 6 ust. 1a i f RODO, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Ponadto, w przypadku zawarcia Umowy, powierzone dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków podatkowych i o rachunkowości wynikających z przepisów prawa powszechnego i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu lub odbiorcom, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych np.: podmiotom świadczącym usługi księgoworachunkowe, a także kancelariom prawnym, notarialnym lub podmiotom w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, a także uprawnionym organom państwowym.
 7. Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji zapytania, lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, lub w przypadku zawarcia Umowy odpowiednio w okresie wykonywania Umowy, przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe i o rachunkowości a także przez okres przedawnienia roszczeń z tej Umowy.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z wymienionych praw, należy kontaktować się z Administratorem. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 10. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Serwisie w zakładce Polityka prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.

 1. OWU są dostępne nieodpłatnie pod adresem https://jeger.pl/strefa-architekta/owu w formie umożliwiającej ich pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Umowy mogą być zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach, odbiegających od postanowień OWU. W przypadku rozbieżności pomiędzy OWU i Umową, w pierwszej kolejności zastosowanie mają warunki Umowy.
 3. Global Point zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia warunków wynikających z OWU z zachowaniem okresu wypowiedzenia Umowy określonego na podstawie Umowy. Wypowiedzenie warunków OWU uważa się za dokonane, jeżeli Partnerowi w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Partnera zaproponowano nowe warunki OWU. W razie odmowy przyjęcia przez Partnera zaproponowanych warunków OWU, Umowa rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli Partner przez upływem okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Nowe warunki OWU nie będą miały wpływu na umowy sprzedaży z Klientami zawarte, realizowane lub wykonane do dnia wejścia w życie nowych warunków OWU.
 4. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Global Point.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub w OWU mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.