Menu

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez GLOBAL POINT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Fabryczna 20D, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534583, NIP: 8961540693 (zwana dalej „Administratorem”). Administrator zapewnia, iż chroni dane osobowe, które zbiera poprzez stronę Sklepu internetowego oraz eKiosk. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności a w razie wątpliwości wyślij wiadomość e-mail na adres sklep@jeger.pl lub jeger@jeger.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 723 096 000 lub 887 71 71 04.. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest GLOBAL POINT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Fabryczna 20D, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534583, NIP: 8961540693

Administrator przetwarzane dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego oraz eKiosk zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”).

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Bezpieczeństwo danych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

  • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
  • rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),
  • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  • w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,
  • nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
  • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
  • nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
  • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

Cele przetwarzania

Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  • potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia,
  • wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,
  • prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,
  • prowadzenia działań marketingowych,
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora,
  • prowadzenie korespondencji z osobami, które zadają pytania za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zakres przetwarzania danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych to:

  • w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów dla celów i w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody
  • dla celu związanego z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia, wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP Klienta,
  • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP Klienta,
  • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP Klienta.

Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

  • złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz eKiosku. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
  • zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
  • z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków,
  • złożenia przez Klienta zapytania za pośrednictwem Sklepu internetowego. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skutkuje brakiem możliwości jej udzielenia. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
  • wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji handlowej.

Okres przechowywania danych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

  • dla celu związanego z zamówieniem złożonym przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz eKiosku, dane są przechowywane przez okres niezbędny do potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia,
  • dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
  • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
  • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata),
  • dla celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, dane są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
  • dla celów marketingowych, dane są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

Odbiorcy danych

Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz e Kiosk. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  • firmom kurierskim, zajmującym się dostawą przesyłek kurierskich,
  • operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
  • podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa ul. ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@jeger.pl lub jeger@jeger.pl

Pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

Podczas wizyty na naszej stronie Internetowej, administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

  • Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,
  • Zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia,
  • Dostosowania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu internetowego,
  • Kod śledzenia Google Analitics.

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik w dziale pomoc.

Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu internetowego.