Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://jeger.pl

2. Administratorem danych osobowych jest Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534583, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122.

3. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: sklep@jeger.pl lub pisemnie na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, adres: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

4. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz eKiosku przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.) zwane również RODO.

5. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

a) w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
b) w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
c) w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas świadczenia usługi, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
d) w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas obsługi reklamacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
e) w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez czas wykonania obowiązków z tego tytułu,
f) w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
g) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
h) w celu umożliwienia kontaktu z administratorem danych za pomocą formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji,
i) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer rachunku bankowego,
b) w celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,
c) w celu świadczenia usługi związanej z zamówieniem bezpłatnych próbek kolorów, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,
d) w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
e) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
f) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

3. Administrator danych udostępnia dane osobowe Klientów w następujących przypadkach:

a) podmiotom realizującym dostawę przesyłek na zlecenie Administratora,
b) bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
c) operatorom systemu płatności elektronicznych,
d) upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi informatyczne, usługa hostingu.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a) zawierania umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
b) rejestracji Konta Klienta w Sklepie. W celu rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta Klienta,
c) z uwagi na obowiązki ustawowe administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji księgowej oraz podatkowej. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, (art. 15 ust. 3 RODO),
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
e) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
• administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),
h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

§ 4 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym osoby odwiedzającej Sklep (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

2. Sklep internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,
b) Zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia,
c) Dostosowania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony),
d) Kod śledzenia google analitics.

3. W ramach Sklepu internetowego używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Klienta mogą być umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak: Facebook, Instagram. Poniżej szczegóły:

a) Facebook – używamy przycisku Facebook Like, aby zintegrować nasz Sklep internetowy z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, że niektóre pliki cookie zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” i czy jesteś zalogowany na Facebook, czy nie. Prosimy o zapoznanie z polityką prywatności Facebook,
b) Instagram – wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Instagram. Informacja o prywatności dostępna na stronie instagram.com
c) Pinterest – wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Pinterest. Informacja o prywatności dostępna na stronie pinterest.com
d) YouTube – wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem YouTube. Informacja o prywatności dostępna na stronie youtube.com

4. Sklep internetowy korzystania z narzędzi analitycznych Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych tj. monitorowania ruchu sieciowego, oferowanej przez Google. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony Sklepu przez Klienta. W ramach Google Analytics nie są gromadzone jakiekolwiek dane, które pozwalałyby na identyfikację Klienta. Szczegóły związane z Google Analytics dostępne są na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245

5. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Określenie warunków korzystania z plików cookies możliwe jest za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, iż można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego.

7. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Sklep internetowy (zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej). W braku wyrażenia takiej zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

8. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) Chrome: link 
b) Firefox: link 
c) Opera: link 
d) Internet Explorer: link