Menu

Regulamin Sklepu internetowego oraz eKiosku 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://jeger.pl oraz eKiosk prowadzone są przez spółkę Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534583, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, numer REGON: 360319122.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny (obsługa reklamacji):
Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce

Sklep stacjonarny:
Salon Jeger – Centrum Handlowe Aleja Bielany
ul. Czekoladowa 5/22
55-040 Kobierzyce

Salon czynny: Pon. – Sob. od 10:00 do 20:00

Poczta elektroniczna: sklep@jeger.pl lub jeger@jeger.pl

Kontakt telefoniczny: 723 096 000 lub 887 71 71 04

Godziny pracy: Pon. – Pt. 10:00 – 20:00 (koszt połączenia wg stawki operatora)

3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

a) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

b) eKiosk – urządzenie elektroniczne usytuowane w Sklepie stacjonarnym umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży lub zapisanie wybranych produktów celem realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego

c) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień

d) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

e) Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży

f) Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://jeger.pl

g) Sprzedawca/Usługodawca – Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534583, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): , ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, numer REGON: 360319122.

4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, za pośrednictwem Sklepu internetowego i eKiosku w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

a) umożliwia zapoznanie się z ofertą dostępną na stronie Sklepu internetowego,

b) umożliwia składanie zamówień w celu zawarcia umowy sprzedaży,

c) umożliwia rejestrację Konta Klienta,

d) usługi dodatkowe: Formularz kontaktowy, Przypomnij hasło.

6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem eKiosku następujące usługi:

a) umożliwia zapoznanie się z ofertą dostępną w eKiosku,

b) umożliwia składanie zamówień w celu zawarcia umowy sprzedaży,

c) drukowanie kodu zamówienia do dokończenia na stronie Sklepu internetowego lub w sklepie stacjonarnym.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 7/8/10/Vista, Linux, OS X/macOS, Android,

b) połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

c) aktywne konto poczty elektronicznej,

d) najnowsza dostępna wersja przeglądarki internetowej Chrome, Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari

e) włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,

f) minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem eKiosku odbywa się w godzinach otwarcia sklepu, w którym eKiosk się znajduje.

3. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

4. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego i eKiosku, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Za szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną uznaje się m.in.:

1) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną;

2) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware);

3) obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku;

4) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

5) możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;

6) piractwo - termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane (por. szerzej opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: "Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego - Dialog, partnerstwo i przejmowanie inicjatywy" i wskazane tam dokumenty);

7) sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (por. pkt 15 preambuły do dyrektywy o handlu elektronicznym: "Poufność porozumiewania się zapewniona jest przez art. 5 dyrektywy 97/66/WE (obecnie dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej); zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą zakazać wszystkich rodzajów niedozwolonego podsłuchu lub nadzorowania takiego porozumiewania się przez osoby inne niż nadawcy i odbiorcy, z wyjątkiem przypadków, gdy taka działalność jest prawnie dozwolona; szerzej: przepisy dyrektywy 2002/58/WE, zob. też: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware oraz artykuły powiązane, między innymi http://pl.wikipedia.org/wiki/Sniffer);

8) możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE;

9) czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia (szerzej na przykład: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptografia);

10) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax (więcej między innymi na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware).

Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym, eKiosku jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

6. Usługodawca wykorzystuje pliki Cookies w celu usprawnienia działania strony internetowej Sklepu internetowego. Mechanizm działania plików Cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików Cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§ 3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. Aby założyć Konto należy w zakładce „Zaloguj się” wpisać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Stwórz Konto”. Następnie w formularzu rejestracji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, ustalić hasło oraz kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany przy rejestracji zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji. Z chwilą przesłania potwierdzenia rejestracji Konta zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługodawca nie przetwarza w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego haseł zarejestrowanych Usługobiorców. W przypadku utraty hasła, możliwe jest wygenerowanie nowego hasła poprzez usługę „Przypomnij hasło”.

4. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: sklep@jeger.pl lub w formie pisemnej na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym oraz prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu internetowego (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie/likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail oddany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 4 Składanie zamówień w Sklepie internetowym

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt oraz potwierdzić wybór klikając na ikonę „Dodaj do koszyka”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona zawartość koszyka, z możliwością aktualizacji koszyka (zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie produktu) a także w przypadku posiadania kodu rabatowego, aktywowanie kodu rabatowego w zakładce „Kod rabatowy” oraz kliknięcie na przycisk „Użyj”.

3. W kolejnym kroku podejmujemy decyzję o sposobie złożenia zamówienia. Do wyboru mamy następujące możliwości:

a) po zalogowaniu do Konta – klikamy na przycisk „Zaloguj się”,

b) rejestracja Konta – zaznaczamy „Zarejestruj się”,

c) zakup jednorazowy bez rejestracji – zamówienie składane jest za pośrednictwem Formularza zamówienia.

4. W przypadku składania zamówienia, za pośrednictwem formularza zamówienia należy podać dane niezbędne dla realizacji zamówienia

a) adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu,

b) adres dostawy: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto,

c) nazwa firmy, numer NIP, tylko w przypadku, gdy zamówienie składa przedsiębiorca.

5. Następnie wybieramy metodę dostawy oraz metodę płatności.

6. W celu złożenia zamówienia klikamy na ikonę „Zamawiam i płacę”. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikami w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu.

§ 4a Składanie zamówień w eKiosku

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, kolor oraz potwierdzić wybór klikając na ikonę „Dalej”. W kolejnym kroku należy wybrać ilość poprzez wybranie z dostępnych pojemności lub wpisania ilość m2 do naniesienia.

3. W kolejnym kroku zostaje wyświetlona zawartość koszyka, z możliwością aktualizacji koszyka (zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie produktu), możliwość dodania do koszyka produktów dodatkowych potrzebnych do wykonania efektu a także sposób finalizacji zamówienia, tj.:

- wydrukowanie i dokończenie transakcji w Sklepie internetowym,

- płatność kartą płatniczą przy pomocy terminala (wraz z wysyłką towaru w ciągu 48 h),

- wydrukowanie listy produktów do zakupienia w sklepach Leroy Merlin.

4. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą należy podać dane niezbędne dla realizacji zamówienia:

a) adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu,

b) adres dostawy: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto,

c) nazwa firmy, numer NIP, tylko w przypadku, gdy zamówienie składa przedsiębiorca.

5. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia.

 § 5 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego oraz eKiosku podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

§ 6 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności za pośrednictwem Sklepu internetowego:

a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU,

c) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal,

d) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24,

e) odbiór osobisty w Salonie Jeger Wrocław.

2. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności za pośrednictwem eKiosku:

       a) płatność kartą płatniczą.

3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku PayPal świadczy spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

5. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 realizuje PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.

6. Płatność przelewem w walucie PLN należy uregulować na podany rachunek bankowy prowadzony przez mBank SA – Nr rachunku: 25 1140 1140 0000 4882 3400 1001. W tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia.

7. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatność należy uregulować w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 7 Terminy, sposoby i koszty dostawy

1. Sprzedawca dostarcza towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 1-2 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu wskazano inny termin dostawy. Termin dostawy przy płatności przelewem, rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz Kurierem GLOBALL EXPRESS (Wrocław).

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo wskazany w zakładce informacyjnej „Terminy i koszty dostawy”.

4. W przypadku odbioru osobistego, towar można odebrać w Salonie Jeger – Centrum Handlowe Aleja Bielany, przy ul. Czekoladowa 5/22, 55-040 Kobierzyce.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

b) żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

a) w formie pisemnej na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

b) w formie elektronicznej na adres: sklep@jeger.pl, jeger@jeger.pl

c) telefonicznie pod numerem: 887 717 104

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym w §8 pkt 6. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,

b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul Ofiar Oświęcimskich 15a, 50 – 069 Wrocław http://wiih.ibip.wroc.pl/public/

4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa do kontaktu to: sklep@jeger.pl

§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@jeger.pl a także w formie pisemnej na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje,
o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż
w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie
z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §11 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@jeger.pl lub w formie pisemnej na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowaul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługa Formularz kontaktowy dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców i umożliwia kontakt z Usługodawcą. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”a następnie należy wybrać temat wiadomości, podać adres e-mail, numer zamówienia, wpisać odpowiednią treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”.Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie.

2. Usługa „Przypomnij hasło” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych do panelu „Moje Konto” w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy w zakładce „Zaloguj się”, kliknąć na przycisk „Nie pamiętasz hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło i kliknąć na ikonę „Odzyskaj hasło”. Następnie system Sklepu wyświetla informację, iż na podany adres e-mail zostało wysłane nowe hasło. Usługa „Przypomnij hasło” świadczona jest nieodpłatnie.

§ 13 Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych

Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Zamawiam i płacę”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie / zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz zmiany sposobu płatności. Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładkę „Moje Konto/Dane Konta”.

§ 14 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz eKiosku jest Sprzedawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego i eKiosku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

3. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:

a) potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia, wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,

b) prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,

c) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora,

d) prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania za pośrednictwem Sklepu internetowego,

e) prowadzenia działań marketingowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a) w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów i w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody

b) dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP Klienta,

c) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP Klienta,

d) dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP Klienta.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a) złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz eKiosku. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości potwierdzenia otrzymania i przyjęcie zamówienia. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

b) zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

c) z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków,

d) złożenia przez Klienta zapytania za pośrednictwem Sklepu internetowego. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skutkuje brakiem możliwości jej udzielenia. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.

e) wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji handlowej.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) przewoźnicy, którzy zajmują się dostawą przesyłek kurierskich,

b) operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,

c) podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu.

8. Klientom przysługują następujące prawa:

a) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@jeger.pl

10. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

a) dla celu związanego z zamówieniem złożonym przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz eKiosku, dane są przechowywane przez okres niezbędny do potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia,

b) dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

c) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

d) dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata),

e) dla celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, dane są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie,

f) dla celów marketingowych, dane są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub eKiosku zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

3. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności opisy, grafiki, logotypy, opublikowane na stronie Sklepu internetowego oraz eKiosku stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r. 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

– Adresat: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, adres e-mail: sklep@jeger.pl numer telefonu: 723 096 000 lub 887 71 71 04

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić